Paziņo RTU Zelta fonda piektās izlases absolventu vārdus 20.09.2012

2012. gada 20. septembrī RTU tika paziņoti to 57 izcilāko absolventu vārdi, kas iekļauti piektajā RTU Zelta fonda izlasē. Šajā izlasē ik semestri iekļauj izcilākos RTU absolventus.
Piektajai RTU Zelta fonda izlasei tika izvirzīti 145 absolventi, no kuriem konkursa kārtībā ir atlasīti 57 labākie.

Pasākuma laikā uzrunu teica un absolventus sveica RTU mācību prorektors Uldis Sukovskis, zinātņu prorektors Tālis Juhna, citas universitātes amatpersonas un sadarbības partneri.
RTU Zelta fonds izveidots, lai cildinātu izcilākos RTU absolventus, informētu sabiedrību par viņu sasniegumiem un veicinātu absolventu karjeras izaugsmi. Izvērtējot absolventus, tiek ņemta vērā ne tikai studenta vidējā svērtā atzīme, bet arī studiju laikā veiktās sabiedriskās aktivitātes, panākumi zinātnē, sportā un cita veida aktivitātes. Kandidātus iekļaušanai RTU Zelta fondā izvirza attiecīgās studiju programmu direktori sadarbībā ar RTU Karjeras centru.

Izveidotā absolventu zelta izlase ik semestri tiek publicēta RTU mājaslapā, kā arī īpašā RTU Zelta fonda informatīvajā izdevumā. Izdevumu, kurā iekļauts potenciāli spējīgāko jauno darbinieku zelta saraksts, saņem RTU Karjeras centra sadarbības uzņēmumi.